ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี

เคียงข้างเกษตรไทยทั่วประเทศ

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา

THAMAKA FERTILIZER

ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา ตั้งอยู่ที่อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ดําเนินรุรกิจโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและฟิลเลอร์คุณภาพด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
บนเนื้อที่ 20 ไร่ เครื่องจักร 15 จานปั้น สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้ วันละ 750 ตัน พร้อมทั้งระบบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(QC) ที่มีมาตรฐาน และตามความต้องการของลูกค้าอย่างควบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจํากัดโรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา
ตั้งอยู่ที่อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ดําเนินรุรกิจโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีและฟิลเลอร์
คุณภาพด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี บนเนื้อที่ 20 ไร่
เครื่องจักร 15 จานปั้น สามารถผลิตฟิลเลอร์ได้
วันละ 750 ตัน พร้อมทั้งระบบการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (QC) ที่มีมาตรฐาน
และตามความต้องการของลูกค้าอย่างควบวงจร

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายปุ๋ยเคมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แม่ปุ๋ย N P K,
ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending), ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง, สารปรับปรุงดิน
ภายใต้แบรนด์ปุ๋ยตราพลอย ปุ๋ยตราทับทิมแดง ปุ๋ยตราเพชรชมพู ปุ๋ยตราช่อมรกต และปุ๋ยตราบุศราคัม

โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา
ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
ปุ๋ยเคมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แม่ปุ๋ย N P K,
ปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า (Bulk Blending),
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง, สารปรับปรุงดิน
ภายใต้แบรนด์ปุ๋ยตราพลอย ปุ๋ยตราทับทิมแดง
ปุ๋ยตราเพชรชมพู ปุ๋ยตราช่อมรกต
และปุ๋ยตราบุศราคัม

การพัฒนา และความสำเร็จ

COMPANY MILESTONE

2542

หจก.โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542
โดยเริ่มต้นด้วยการผลิตฟิลเลอร์ 3 จานปั้น 150 ตัน/วัน

หจก.โรงงานผลิตปุ๋ยท่ามะกา ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2542 โดยเริ่มต้นด้วยการผลิตฟิลเลอร์
3 จานปั้น 150 ตัน/วัน

2545

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 15 จานปั้น ภายในระยะ
เวลา 3 ปี โดยมีกำลังการผลิต 750 ตันต่อวัน
เพื่อให้มีปริมาณสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มกำลังการผลิตเป็น 15 จานปั้น ภายในระยะ
เวลา 3 ปี โดยมีกำลังการผลิต 750 ตันต่อวัน
เพื่อให้มีปริมาณสินค้าที่เพียงพอกับความต้องการ
ของลูกค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2548

หจก.รุ่งขจรเฟอติไรท์เซอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548
เพื่อซื้อขายและนำเข้าแม่ปุ๋ย และผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม
(Bulk Bending)

หจก.รุ่งขจรเฟอติไรท์เซอร์ ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อซื้อขายและนำเข้าแม่ปุ๋ย
และผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Bending)

2549

ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชรชมพู’
โดยเป็นที่รู้จักและมีการตอบรับที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชรชมพู’
โดยเป็นที่รู้จักและมีการตอบรับที่ดีจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน

องค์กรได้พัฒนา ปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงสูตรต่างๆ
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง สารปรับปรุงดิน วัสดุปรับปรุงดิน
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ตามความต้องการของตลาดภายใต้แบรนด์ ‘ช่อมรกต’
ทับทิมแดง‘ ‘บุศราคัม’ และ ‘พลอย’

รวมทั้งยังรับทำ OEM แบบ One Stop Service
ให้กับลูกค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์

องค์กรได้พัฒนา ปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงสูตรต่างๆ
ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง สารปรับปรุงดิน
วัสดุปรับปรุงดิน
ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ตามความต้องการของตลาดภายใต้แบรนด์
‘ช่อมรกต’ ทับทิมแดง‘ ‘บุศราคัม’ และ ‘พลอย’


รวมทั้งยังรับทำ OEM แบบ One Stop Service
ให้กับลูกค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์